…..

توضیحات پروژه:

….

جدول سطح و سطوح پروژه:
زیر بنای کل با مشاعات… متر مربع
زیر بنای خالص قابل فروش…متر مربع
تعداد کل طبقات…طبقه
تعداد طبقات زیر زمین… طبقه
تعداد طبقات همکف و بالای همکف… طبقه
تعداد پارکینگ تامین شده… عدد
تعداد واحد اداری… واحد

1
1

ساختمان اداری نفت